Kallelse till årsmöte med Gränna Näringslivsförening Tid: Måndag 10 mars 2014, kl. 18:30 Plats: Smålandsgården, Örserum.

1. Val av ordförande vid årsmöte

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

3. Val av protokolljusterare

4. Fråga om kallelsen till årsmötet har skett i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning för årsmötet

6. Styrelsens årsredovisning

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fråga om arvode till styrelsen

11. Fastställande av årsavgifter

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

14. Val av ordförande i styrelsen

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Övriga ärenden

19. Övriga frågor

Välkommen!