PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED GRÄNNA NÄRINGSLIVSFÖRENING Tid: 2014-03-10 kl 18.30  Plats: Smålandsgården, Örserum

Paragraf   1 Mötet öppnades av ordföranden Erik Havemose.

2 Erik Havemose valdes till årsmötets ordförande.

3 Ewa Jonsson valdes till årsmötets sekreterare.

4 Till protokolljusterare valdes Erik Havemose och Kent Palm.    5 a. Tidpunkten för årsmötet diskuterades med anledning av beslut vid årsmötet 2013 om att stadgarna ska revideras. Se paragraf ”Övrigt”.

b. Kallelsen till årsmötet hade gått ut i god tid.

6 Dagordningen för årsmötet fastställdes.

7 Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse lästes upp av Erik Havemose. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

8 Revisionsberättelsen lästes upp av Lova Roman.

9 Resultat- och balansräkningen fastställdes.

10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11 Beslutades att inget arvode utgår till styrelsen.

12 Fastställdes att årsavgiften är oförändrad: 200 kr företag (1800 avdragsgill serviceavgift), 500 kr förening och 200 kr stödjande medlem utan rösträtt.

13 Punkt 12 i dagordningen utgår.

14 Fastställdes att styrelsen ska bestå av högst 11 och lägst 7 ledamöter samt högst 6 suppleanter. För närvarande består styrelsen av 7 ledamöter och 5 suppleanter.

15 Till styrelseordförande valdes Erik Havemose.

16 Val av styrelse:   Nyval på 2 år  Janne Nilsson     Peter Samuelsson     Jörgen Folkesson   Nyval på 1 år  Calle Roman   1 år kvar  Georg Svensson     Ewa Jonsson

Val styrelsesuppleanter på 1 år vardera:     Lisa Sunesson     Carl Wisborg     Gisela Karlsson     Rod Wiberg     Peter Ottosson

17 Val av revisorer på 1 år vardera:     Henrik Berggren     Lova Roman   Val av revisorsuppleant på 1 år:     Sigge Axelsson

18 Till adjungerad valdes Håkan Joriksson

19 Val av valberedning:    Nyval  Sussie Lundell   1 år kvar  Rolf Pettersson   2 år kvar  Kent Palm

20 Övriga frågor   a. Beslutades enligt årsmötesprotokoll från 2013 att årsmötet o Gränna Näringslivsförening ska hållas före februari månads utgång.   b. Beslutades att dagordningen justeras till nästa årsmöte. Paragraf 12 ”Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget”. Detta faställs vid konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

21 Erik Havemose avtackade avgående styrelseledamöterna Caisa Björndahl, Lena Hammarstedt, Sussie Lundell och Caroline Larsson (som inte var närvarande) samt valberedningens ordförande Inger Krantz.

22 Ordföranden avslutade årsmötet.         Gränna 2014-03-10

Vid pennan  Justeras

Ewa Jonsson  Erik Havemose Kent Palm

Protokoll Årsmöte 140310 som PDF-fil