Samrådsmöte
Kommunledningen tillsammans med avdelningen för översiktlig planering bjöd in till samrådsmöte 27/4 angående utbyggnadsstrategin 200 000 invånare; den nya översiktsplanen. Mötet var välbesökt, ca 70 personer . I en översiktsplan målar man med de stora penseldragen för långsiktig planering när det gäller kommunens infrastruktur. De utpekade tätorterna som man vill utveckla är Bottnaryd, Tenhult och Gränna.

Vi reflekterade över nya infarten som verkar bli för krokig och smal, nya verksamhetsområden söder om Gyllenen Uttern, placering av brandstation och bostäder på nuvarande industriområde.

Det går bra att lämna synpunkter fram till 31 maj.

https://www.jonkoping.se/artiklar/nyhetsartiklar/sakanvaramindretatorterochlandsbygdutvecklastycktillomforslaget.5.4a60c29b186da77e90256117.html

Cykelvägar
Kort rapport från representanterna i cykelgruppen, Olle och Patrick. En skrivelse är på gång till Riksdagens trafikutskott.

BMX-bana Örserum
Patrick har kontakt med barn och föräldrar som vill arbeta med detta. Kommunal mark mittför kyrkan. Patrick kontaktar Lena.

Båtiläggning Örserum
Kommundelsutveckling har tagit över frågan. Bereds av Lena i dialog med Örserumsborna, genom Örserums byalag, Patrick kontaktar Lena.

Anslagstavla utomhus vid Kulturgården
Föreningen ordnar med det själva och får ett bidrag när de planerat klart. Skyltpoolen rekommenderas. Inger kontaktar Lena för utbetalning.

Kyrkoparken
Föreningen har varit där vid 14 tillfällen och röjt, anlitat arborist för att beskära 40 fruktträd och dokumenterat de gamla växter som man funnit. Har bildat en förening och väntar på sitt organisationsnummer. Ulla kontaktar Lena när konto är öppnat för utbetalning av bidrag. Det man mest behöver är användarvänliga trädgårdsredskap. Den väl bevarade prästgården med ekonomibyggnader och trädgård är unik i sitt slag.

Infotavla vid Galgen och vid Hamnkontoret
Diskussion pågår mellan Destination Jönköping, tekniska kontoret och undertecknad. Destinationen kan ordna med infomaterial på skylten men inte köpa in eller underhålla. Tekniska kontoret har inga medel till det. Förr var det kartavdelningen på Stadsbyggnadskontoret som hade denna uppgift men inte nu längre. Om Destinationen och TK inte löser det så kanske Kommundelsutveckling gör det. Undertecknad återkommer i frågan.
Gruppen ifrågasätter kommunens agerande med tanke på att Gränna är en turistmagnet.

Grännaberget/GBOK
Flera punkter för GBOK och kommunen att åtgärda:
Parkering på Åsavallen, parkeringshänvisning på vägen upp till GBOKS stuga från Kaffestugan-parkeringen. Belysning vid parkeringen – går det att koppla på elljusspåret?
Skylta friluftsområde efter undergången, och i området. Ev bidrag till bark vid utegymmat.

Röttle
Stigen med trappor från stora parkeringen är i behov av upprustning. Lena hör med arbetsmarknadslaget i Gränna om de kan åta sig att göra det.
Magasinet vid hamnen – besiktning av byggnaden ska göras, Lena.
P-skyltar vid Torget kommer att sättas upp, Lena.
Ett nytt bänkbord kommer att ställas vid Torget.

Gränna hamn
Ny båtiläggningsrampen är på väg. I Lagunen ska en skärm byggas på botten för att leda inkommande vattnet så att inte så mycket sand flyttas. En ny träbrygga har byggts på piren.

Servicebyggnaden vid ställplatsen är renoverad, nytt sophanteringssystem kommer där det ska sorteras rätt från början… Ny sand är lagd på beachvolleybollplanen och stranden. Frågar efter skåp med aktivitetsprylar som finns på Vätterstanden i Jkpg. Ombyggnationer, bastu etc blir svårt, strandskyddet tillåter inte det.

Bunnströms badplats
Kultur- och Fritid har lovat att rätta till strandkanten och fylla på ny sand, klippa vass samt att renovera invändigt i omklädningshytten.

Inga blommor
Det finns ett politiskt beslutat på att sommarblommor i urnor ska utgå i år. Efter vårblommor kommer alltså inga sommar och höstblommor att planteras ut.
Lena har haft dialog med TK och hälsningen är att Näringslivsföreningen får uppvakta Tekniska nämnden.

Evenemang 2023
Alla lokala evenemang meddelas till Näringslivsföreningen som har ett kalendarie på sin hemsida.
Maila till: karin.sjogren@movemed.se

Övriga frågor

Friluftsforum anordnades av Kultur- och Fritidsförvaltningen 19 april. Winnie var den enda från Gränna som var där. Många önskemål om vandringsleder och cykelutflyktsvägar. Lena hade vidarebefordrat inbjudan.

Kyrkan i Örserum förfaller. Stiftet har inte med den som objekt för renovering eftersom man inte haft ansvar för den så länge att den ingår i renoveringsplanen. 9 maj ska ett förutsättningslöst möte hållas för att diskutera hur man ska agera. Kyrkan byggdes av privatperson på 30-talet och har övergått från stiftelseägt till Sv kyrkan.

Åsa-vallen används vi tillfälliga evenemang så det är inte bra om det blir en permanent parkering.

Grennskolan har för lite elever. Men de som går där trivs mycket bra och lokalerna renoveras efterhand. Två sommarkurser blir det med ungdomar från Mexico och England. Troligen ett 70-tal elever i höst men man skulle kunna ha ca 100.

Vretaholms arbetsvägar över åkrarna – skulle de kunna tas i anspråk för cyklister? Olle får kolla vidare…

Cykelstället var på tapeten, igen…

Vägarbetena på Huskvarnavägen vid infarten – varför och hur länge? Lena kollar och återkommer.

Nästa möte
Vi ses på Grennaskolan måndag 18 september kl 18.00

Är det nåt ni undrar över så hör av er!

Lena Claésson
036 10 57 08
lena.claesson@jonkoping.se