Årsmöte

Enligt stadgarna

Årsmöte​

1 Val av ordförande vid årsmötet

2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

3 Val av protokollsjusterare

4 Fråga om kallelsen till årsmötet har skett i behörig ordning

5 Fastställande av dagordning för årsmötet

6 Styrelsens årsredovisning

7 Revisorernas berättelse

8 Fastställande av resultat- och balansräkning

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fråga om arvode till styrelseledamöter

11 Fastställande av årsavgifter

12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

13 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

14 Val av ordförande i styrelsen

15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

16 Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant

17 Val av valberedning

18 Övriga ärenden (styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet)