Gränna Näringslivsförening STADGAR  Ladda ned pdf: GNF Stadgar

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Gränna Näringslivsförening. Föreningen har sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Föreningen är en ideell förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja och utveckla näringslivet i Gränna med omland till gagn för föreningens medlemmar och deras kunder, boende och besökande. Föreningen skall

◾stimulera företagskontakter och företagssamverkan

◾underlätta tillkomsten av ett brett och varierat utbud av produkter, tjänster och service

◾​utveckla medlemmarnas kunskap och kompetens

◾​sprida kännedom om Gränna med omland genom aktiv marknadsföring ​verka för besökares trevnad och bekvämlighet

◾​medverka vid arrangemang i samverkan med kommunen, föreningar och övriga intressenter

◾​företräda medlemmarna i kontakter med kommunen och andra offentliga organ

◾​samverka med andra aktörer i utvecklingen av Gränna med omland

◾medverka som partner eller huvudman i olika former av projekt. 

§ 3 Medlemskap
 Till medlem i föreningen antas

◾​fysisk och juridisk person, som driver företag i Gränna med omland

◾​enskild person, bosatt eller verksam i Gränna med omland, som i hobbyform säljer produkter eller tjänster

◾​föreningar/organisationer som anordnar kulturella eller andra arrangemang till gagn för besöksnäringen

◾​som stödjande medlem utan rösträtt privatperson eller offentligt företag/organ med verksamhet eller intresse av betydelse för Gränna med omland. 

Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till föreningens ändamål. Medlemskap godkänns av styrelsen. 

§ 4 Årsmöte
Beslutades enligt årsmötesprotokoll från 2013 att årsmötet o Gränna Näringslivsförening ska hållas före februari månads utgång

1 Val av ordförande vid årsmötet

2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

3 Val av protokollsjusterare

4 Fråga om kallelsen till årsmötet har skett i behörig ordning

5 Fastställande av dagordning för årsmötet

6 Styrelsens årsredovisning

7 Revisorernas berättelse

8 Fastställande av resultat- och balansräkning

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fråga om arvode till styrelseledamöter

11 Fastställande av årsavgifter

12 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

13 Val av ordförande i styrelsen

14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

15 Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant

16 Val av valberedning

17 Övriga ärenden (styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet)​ 

Extra årsmöte hålls

◾då styrelsen anser att det behövs eller

◾då minst 70% av rösträttsberättigade medlemmar skriftligen begär det.

Kallelse till årsmöte sker enligt styrelsens beslut genom annonsering i dagspress eller e-post eller brev. Kallelse skall ske senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. 

§ 5 Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse. Styrelsen består av lägst 7 och högst 11 ledamöter samt högst 6 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet till det antal årsmötet beslutar. Styrelsens sammansättning bör spegla medlemmarnas verksamhet. Ordföranden väljs på ett år, övriga ledamöter på två år samt suppleanter på ett år. Vid första årsmötet väljs hälften av ledamöterna på två år och hälften på ett år. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör och fördelar övriga uppdrag inom sig. Styrelsen har rätt att adjungera medlem eller annan person som styrelsen finner lämplig att medverka i styrelsens arbete. Adjungerad ledamot har inte beslutsrätt. Styrelsen har också rätt att tillsätta arbetsgrupper efter behov. 

§ 6 Årsavgift
Medlem betalar en årlig avgift med det belopp som årsmötet bestämmer. 

§ 7 Räkenskapsår/Årsredovisning/Revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen ska senast en månad före ordinarie årsmöte lämna årsredovisningshandlingarna (verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, protokoll och övriga handlingar) till revisorerna. Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. Berättelsen ska innehålla uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Utträde/Uteslutning
Medlem kan träda ur föreningen på egen begäran. Obetald årsavgift ses som en begäran om utträde. Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning ska meddelas skriftligt. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet. Begäran om att få uteslutningen prövad av årsmötet anmäls till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen sänts till medlemmen.

§ 9 Stadgeändring/Upplösning
Beslut om stadgeändring eller om föreningens upplösning kan fattas vid årsmöte med enighet bland samtliga närvarande röstberättigade medlemmar eller vid två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet vid det andra årsmötet. Varje medlem – med undantag för stödjande medlem – har en röst. Röstning genom ombud kan inte ske. Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till Grenna Hembygdsförening.